förening för alla

Forskningsprojekt om kommunikationen i frivilliga arbetsgrupper

by | Jun 17, 2016

Jag heter Aron Schoug och är doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Jag söker deltagare till en studie om kommunikation och samarbetsprocesser i ideellt arbete inom det svenska civilsamhället som kommer att genomföras under 2016-2017. Studien ingår som en del i en större undersökning om civilsamhällets betydelse för demokratin.

Min ambition är att följa ett antal grupper, t.ex. föreningsstyrelser eller arbetsgrupper inom informella nätverk, i deras arbete för att därigenom bidra med vetenskaplig kunskap om hur samarbetet organiseras, hur medlemmarna interagerar med varandra samt vilket lärande som sker i verksamheten.

Sådan kunskap är värdefull eftersom den kan hjälpa civilsamhällets organisationer att bättre förstå de utmaningar de står inför och därmed också hitta strategier för att möta dessa utmaningar. För forskarsamhället kan studiens resultat kasta ljus på civilsamhällets och det frivilliga arbetets roll och funktion i samhället i stort, t.ex. när det gäller demokrati, delaktighet och tillit.

I studien ingår flera olika metoder såsom deltagande observation under möten och intervjuer såväl enskilda som i grupp. Ljud- och videoinspelning kommer att förekomma för att interaktionen ska kunna studeras i detalj. Allt insamlat material hanteras konfidentiellt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande.

Deltagarna kommer om de önskar att ges möjlighet att delta i analysprocessen genom att ta del av observationer och inspelningar och delge sina egna tolkningar. Jag tror att detta kan vara värdefullt i forskningsprocessen och dessutom hjälpa deltagarna att utveckla större medvetenhet kring kommunikationen och samarbetet i sina grupper.

Omfattningen av deltagandet kan komma att variera beroende på deltagarnas intresse. Utgångspunkten är dock att jag vill delta vid ca 5 möten under en halvårsperiod från och med att arbetet påbörjas (t.ex. augusti-mars) samt under denna tid genomföra minst två intervjuer med var och en av gruppens deltagare.

Vill din grupp delta i studien? Skicka ett mail till aron.schoug [snabel-a] edu.su.se eller ring 0730601481.

Aron Schoug

Aron Schoug är doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet och forskar om kommunikation i civilsamhället.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]