förening för alla

Ingen föreningsfrihet för folkmordsideologer!

by | Sep 1, 2014

I lördags marscherade nazister från Svenskarnas parti i Stockholm. Samtidigt samlades tusentals människor för att visa sin avsky mot deras folkmordsideologi. Motdemonstrationen var till övervägande del fredlig. Dessvärre var det några enstaka motdemonstranter som betedde sig olämpligt och detta fick oproportionerlig stor uppmärksamhet i media. Inte minst tog det fokus från en annan fråga vi bör diskutera: varför tillåts nazister att sprida sitt hat offentligt?

Sverige har skrivit på FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering från 1969. Därmed har Sverige bland annat förbundit sig att ?olagligförklara och förbjuda organisationer, samt organiserad propaganda och all annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering.? Genom att tillåta en nazistisk gruppering som Svenskarnas partis att verka bryter Sverige alltså mot sina folkrättsliga förpliktelser. Inte konstigt alltså att FN:s kommitté mot rasdiskriminering riktar skarp kritik mot Sverige.

Föreningsfriheten är en mänsklig rättighet och en viktig förutsättning för en fungerande demokrati. Liksom andra rättigheter kan den dock missbrukas av krafter som är emot mänskliga rättigheter och demokrati. Det är därför rimligt att förbjuda organiserad rasism. Den möjligheten ges redan idag i grundlagen (regeringsformens 2 kap 24§, 2 st):

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Det som behövs är en lagstiftning som möjliggör att förbjuda partier och andra organisationer som sprider rasism. Det kommer förstås leda till svåra gränsdragningar. Exempelvis är det svårt att argumentera varför inte organiserad homofobi skulle förbjudas också. Det gäller också att säkerställa att partiförbud sköts på ett rättssäkert sätt. Staten bör bara i extremfall ingripa i föreningsfriheten och det då ska förstås avgöras av oberoende domstol.

Men nu ska vi inte stirra oss blind på det praktiska genomförandet. Dessa frågor kan en statlig utredning tittar närmare på. I nuläget är det i Sverige möjligt att under föreningsfrihetens täckmantel sprida folkmordsideologi. Det är oacceptabelt.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...