Expertområden

Vi är experter på demokrati, hållbar utveckling samt medlemsrekrytering och engagemang .

Demokrati

Trinambai sverige expertområden demokrati

När vi säger att vi arbetar med demokratiutveckling får vi ibland invändningen att vi ju redan har demokrati i Sverige. Det stämmer förstås. Men demokrati är så mycket mer än att rösta vart fjärde år. Demokrati är inte statiskt vi ska inte ta den för givet. Hotet mot demokratin är reellt.

Ett starkt civilsamhälle bidrar till en stark demokrati eftersom demokrati bygger på medborgarnas deltagande. Att människor engagerar sig i olika frågor är därför väldigt viktigt. Strukturerna för engagemanget är lika viktiga. Hur demokratiska och inkluderande är de? Organisationer behöver regelbundet se över sin egen verksamhet för att inte fastna i gamla mönster. Trinambai hjälper organisationer att förnyas. Vi arbetar både utifrån lokala och globala perspektiv.

hållbar utveckling

Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det finns tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Det är inte tekniska lösningar som behövs, utan framförallt samhällsförändring. För det krävs utbildningar som ger kunskap och leder till attitydförändringar.

Vi på Trinambai är övertygade om att det inte finns enkla lösningar för komplexa problem. Därför för vi samman experter med olika kunskapsområden för att hitta nyskapande lösningar.

Vi har även publicerad barnboken Julia räddar skogen som handlar om miljöaktivism och civil olydnad.

Medlemsrekrytering och engagemang

Trinambai får din organisation att växa. Vi är experter på hur en framgångsrikt rekryterar, aktiverar och behåller medlemmar. På Trinambai ser vi inte medlemmar som konsumenter utom som medborgare. Vi tar ett helhetsgrepp på medlemskap.

Vår erfarenhet och kunskap har vi sammanfattat i böckerna Medlemsmodellen och Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering. Medlemsmodellen innehåller åtta moment för bl.a. medlemsrekrytering, medlemsutveckling och medlemsstrategier:

Medlemsmodellen - rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

 

Reflektera: Förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag

Analysera: Se över era föreställningar och få in ett mångfaldsperspektiv när ni definierar vem som är er medlem

Attrahera: Nå ut till er målgrupp

Rekrytera: Utveckla er samtalsmetodik för medlemsrekryteringen och er förmåga att våga fråga

Introducera: Säkerställ att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett välkomnande sätt

Hantera: Bemöt kritik och utträden professionellt och använd återkoppling i organisationsutvecklingen

Aktivera: Skapa strukturer och mötesformer som främjar olika sorters engagemang

Utvärdera: Säkerställ att ni utvärderar, följer upp och överlämnar medlemsarbetet på rätt sätt

Om vill nå ut bredare kan du med fördel läsa boken Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering. Den hjälper dig att kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att bygga inkluderande strukturer. Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. Den röda tråden är att få hela organisationen att engagera sig för ökat engagemang med hjälp av folkbildning. Inkluflera knyter an till Medlemsmodellen och den går mer på djupet när det gäller normkritik, tillgänglighet och mångfald. Boken riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och aktiva medlemmar som vill öppna upp sin organisation för fler!

Inkluflera består av en cirkel med sex moment:

Inkluflera - inkluderande medlemsrekrytering

 

Omvärldsanalys: Lägg grunden för ett kunskapsbaserat förändringarbete.

Medlemsmodellen: Ta ett helhetsgrepp om medlemsarbetet.

Normkritik: Analysera om ni har förutfattade meningar om vem är intresserad av er organisation.

Tillgänglighet: Möjliggör för fler att bli aktiva i organisationen.

Gemenskap: Upptäck den strategiska dimensionen i trivselaktiviteter och öppna upp gemenskapen för fler.

Folkbildning: Låt fler i organisationen ta steget från föreningsteknik till föreningsutveckling med hjälp av folkbildning.

Följ oss