Vision & Värdegrund

Ledstjärnan för Trinambai är hållbar utveckling. Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det finns tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Trinambai strävar efter att bidra till hållbar utveckling i alla tre kategorier.

Ekologisk hållbarhet

Aaron Blanco Tejedor Healing Photographer

Dagens samhälle är i allra högsta grad ohållbart och det kommer att behövas stora ansträngningar för att möjliggöra den oundvikliga omställningen. Den tekniska utvecklingen kan bidra till lösningen men framförallt måste människornas beteenden och attityder ändras. Trinambai tar fram nya koncept för upplevelsebaserat lärande om hållbar utveckling och utvecklar metoder för medborgardialog samt lokalt deltagande i planeringsprocesser.

En levande demokrati förutsätter ett levande civilsamhälle. Trinambai verkar för att stärka ideella organisationer inom områden som interndemokrati, kommunikation, engagemang och organisering. På det sättet får fler människor möjlighet att ta plats i samhället och göra sina röster hörda. Trinambai är ett feministiskt företag vars verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde.

Social hållbarhet

perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash

Ekonomisk hållbarhet

trinambai-sverige-tjänster-ANALYSER-OCH-UTREDNINGAR-joao-silas-unsplash

Trinambais affärsidé är att bidra till hållbar utveckling genom att använda ekonomiska metoder. Företaget drivs i en anda av samhällsentreprenörskap. Det innebär att vinsten inte är målet utan endast ett medel för att uppnå samhällsförändring genom innovativa och entreprenöriella metoder.

Följ oss