förening för alla

“Det löser sig säkert” – civila samhället skuggrapporterar om säkerhetspolitiken

av | jul 3, 2013

Den 31 maj släppte riksdagens Försvarsberedning sin säkerhetspolitiska rapport ”Vägval i en globaliserad värld”. Rapporten utgör startskottet för den analys och diskussion som år 2015 ska utmynna i ett nytt så kallat inriktningsbeslut för försvarspolitiken. För att föra fram det civila samhällets olika perspektiv på svensk och internationell säkerhet har IKFF under våren satt samman ”Det löser sig säkert – civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen”. Skuggberedningen är en antologi med bidrag från nio organisationer som gör analyser och ger rekommendationer kring säkerhetsfrågor som kräver förebyggande civila lösningar.

Försvarsberedningen har kommit fram till att ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Ändå har diskussionen som följt deras säkerhetspolitiska rapport nästan enbart kommit att röra Rysslands militärreform. Mer av detsamma lär följa. Nästa år ska beredningen beskriva vilka konsekvenser analysen får för försvarspolitiken.

Därför är IKFF:s skuggberedning så viktig – den lyfter perspektiv och problem som hamnar i skuggan av den militära debatten. I rapporten skriver exempelvis Civilförsvarsförbundet om att svenskars krishanteringsförmåga tunnas ut, och Greenpeace skriver om riskerna med svenska kärnkraftverk – två av tre kärnkraftverk är satta under särskild tillsyn. Fler exempel är Svenska Läkare mot Kärnvapen som skriver om hotet från kärnvapen och konstaterar att det inte finns någon svensk krisberedskap för att hantera konsekvenserna av en kärnvapendetonation. Att våld är en del av mångas vardag påminns vi om av Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund: förra året hade kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna tillsammans uppåt 65 000 samtal.

På den globala arenan hotar klimatförändringen att trappa upp konflikter eller att förvärra instabiliteten i många länder, vilket Diakonia skriver om i skuggberedningen. Och medan den politiska utvecklingen i Ryssland går i en auktoritär riktning har Sverige kraftigt minskat stödet till aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i landet. I ”Det löser sig säkert” ger Östgruppen sin syn på hur Sverige bör förhålla sig till Ryssland för att främja säkerhet och demokratiutveckling.

Detta är bara några exempel på organisationer och frågor som tas upp i vår skuggberedning. Och även försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport utgår från ett breddat perspektiv på vad säkerhet är. Men oavsett om det gäller klimatförändringar, matsäkerhet, eller andra icke-militära frågor, uteblir konsekvensanalysen i ”Vägval i en globaliserad värld”. Rapporten slår fast att vattenkonsumtionen kan öka med 85 procent till 2035, att jordbruksmarken fortsätter att minska, och att västvärlden blir alltmer beroende av import. Det här borde påverka svensk säkerhetspolitik – men hur? Svaren är långt ifrån tydliga.

Försvarsberedningen har alltså döpt sin rapport till ”Vägval i en globaliserad värld” och globalisering handlar om att länder och människor knyts samman. Sverige både påverkas av och påverkar händelser lång bort. Ändå är Sveriges roll i den globala politiken märkligt frånvarande till exempel i rapportens kapitel om Mellanöstern och Nordafrika. Dit har Sverige exporterat vapen till makthavare som slagit ned demokratiaktivister med väpnat våld, samtidigt som biståndsmedel stödjer människorättsaktivister i samma region. Hur hänger det ihop? Finns det någon sammanhängande analys och vision bakom Sveriges globala politik – gör vi egentligen några vägval i en globaliserad värld?

IKFF anser att Sveriges säkerhetspolitiska debatt måste vara mycket bredare än diskussionen om Rysslands militärreform och huruvida Gotland ska militariseras. Varför investerar Sverige 90 miljarder i en ny JAS Gripen om det största hotet är klimatförändringen? Sverige behöver göra ett vägval inte bara för en bredare politik utan för en proaktiv sådan. Ett svenskt vägval som verkligen skulle skapa säkerhet skulle satsa på nedrustning, konfliktförebyggande, insatser för att motverka klimatförändringen, stöd till demokratiska krafter i Ryssland, våldsförebyggande insatser, en stärkt civil krishanteringsförmåga och andra förslag som presenteras i vår skuggberedning. Det skulle göras utifrån en insikt om att Sverige både påverkar och påverkas av vår globaliserade omvärld.

Det här blogginlägget bygger på en debattartikel publicerad på Dagens Arena 14 juni 2013.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson är generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]