förening för alla

En enda fråga engagerar

av | dec 11, 2015

I boken Demokratimodellen skriver Thor Rutgersson och jag om utmaningar att attrahera och behålla unga vuxna inom föreningslivet. Vi diskuterar generationsmöten och föreslår bland annat minskad byråkrati och ökad digitalisering av verksamheten såväl som minskade hierarkiska strukturer, kreativa mötesformer och strategiskt arbete med folkrörelseutvecklingen.

Minskad byråkrati och ökad digitalisering hänger ofta samman. Det underlättar om blanketter och närvarolistor kan skickas in digitalt eller om möjlighet att rösta på nätet erbjuds. Webbmöten är viktiga för aktiva medlemmar som vill lättare kunna kombinera uppdraget inom föreningslivet med studier och familjeliv. Föreningar bör även erbjuda lättillgängliga inspelade föreläsningar, kurser och utbildningar som kan underlätta engagemanget och främja långsiktighet. Mentorskap och kontinuerligt erfarenhetsutbyte är också viktiga komponenter i arbetet och även dessa kan nätbaseras.

Många traditionella folkrörelser saknar förnyelse och strukturer som välkomnar mångfald samtidigt som de professionaliserar sina tjänster och alltmer breddar verksamheten. En del av traditionella folkrörelser har tappat sin attraktionskraft bland de yngre generationerna. Det innebär dock inte att unga har slutat engagera sig ideellt. Unga vuxna väljer numera att i allt högre utsträckning engagera sig inom icke-traditionella rörelser och lösare, mindre hierarkiska, sammanslutningar och nätverk. Engagemanget bland unga blommar men det tar sig uttryck i andra former. En form av det nya engagemanget uppstår för att kollektivet brinner för EN fråga eller vill lyfta fram ETT ställningstagande. Engagemang hålls inte levande för engagemangs skull utan rörelsen släcks när målen är uppnådda. Det finns genomslagskraft i att fokusera på en enda fråga under en tidsbegränsad period, något som även kan genomföras inom traditionella föreningar med hjälp av riktade kampanjer. Mycket energi kan kanaliseras och konkreta förändringar kan uppnås snabbt. Samarbete med traditionella folkrörelser visar oftast goda resultat, även när dessa endast används som resurs i processen. Flexibiliteten och friheten i en lösare sammanslutning tilltalar samtidigt som en enda fråga engagerar.

Arbete med en enda fråga är på sätt och vis ny gammal. Det finns många organisationer som har genom åren kämpat i motvind och gjort det genom att hålla fast vid en fråga. Oavsett om föreningarna vill attrahera, behålla eller aktivera unga vuxna bör vi ständigt påminna oss om att utgå ifrån deras villkor, behov och intressen. Nya former, metoder och arbetssätt som främjar eller startar engagemang, som kanske initialt upplevs som okonventionella eller kortsiktiga, bör ges plats, utrymme och möjlighet att växa för att tilltala yngre generationer och därmed främja förnyelse inom föreningen.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss