förening för alla

Inkludering handlar om mänskliga rättigheter

av | maj 11, 2015

För ett tag sedan gjorde Föreningarnas interna antidiskrimineringsarbete (FIA) en kartläggning av ideella organisationers interna arbete mot diskriminering. Kartläggningen visar att organisationer inom civilsamhället har problem med diskriminering, normer och exkludering, precis som samhälle i stort. De vanligaste formerna av diskriminering har samband med kön, funktionsnedsättning och religion. De andra formerna av diskriminering inom organisationer ligger inte långt efter.

Att bygga öppna och inkluderande föreningar handlar om både demokrati och mänskliga rättigheter. Tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald är inget annat än människorättsfrågor.

Enligt artikel 7 i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor förbinder sig konventionsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor i landets politiska och offentliga liv vilket omfattar deltagande i icke-statliga organisationer och sammanslutningar.

Likabehandling och icke-diskriminering är en återkommande rättighet i många internationella konventioner. Artikel 2:1 och 26 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter fastställer att ingen ska diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar också icke-diskriminering med syftet att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan finns.

Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet fastställer att sexuell läggning och könsidentitet är en integrerad del av varje enskild persons värdighet och mänsklighet och får inte utgöra grunden för diskriminering. Den svenska strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck fokuserar på ett antal fokusområden inklusive det civila samhället.

Thor Rutgersson och jag har skrivit Demokratimodellen, en bok om inkludering inom civilsamhället. Teman som berörs omfattar tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet. Boken behandlar även andra teman såsom generationsmöten, normkritik, personkonflikter och attityder.

Bokens titel antyder att inkludering och mångfald är i grund och botten en demokratifråga. En tillgänglig och inkluderande förening fri från diskriminering är oftast en demokratisk förening. Många föreningar och idéburna organisationer i Sverige saknar en bredare mångfald och upplever inkludering som en utmaning både vad gäller sammansättning av styrelser men även i antalet aktiva medlemmar. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, något som inte alltid syns inom föreningslivet.

I boken diskuteras demokrati- och människorättsfrågor på ett enkelt sätt med hjälp av ett fiktivt scenario vilket illustrerar en vardagsutmaning inom många föreningar. Den allra största utmaningen blir oftast utmaningen att påbörja en resa mot förändring. Många vet inte var de ska börja och vad som krävs för att initiera en förändringsprocess.

Ibland kan det räcka långt med en enda person men tillsammans kan vi bli starkare. Utmaningen blir därför även att få med sig chefer, kollegor, ordföranden eller aktiva medlemmar på resan utan att en uppfattas som tjatig.

Demokratimodellen uppmanar till en utveckling av våra folkrörelser och kan användas som ett första steg mot förändring. Vi hoppas att boken ska bidra till att fler föreningar och idéburna organisationer bli mer öppna, demokratiska och välkomnande.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]